725 508 959  | Prosíme, volejte pouze v této době: | Osobní odběr pouze po předchozí tel. domluvě. 
Dobroty z Horeckého Dvora
Kategorie produktů

prodej-ovoce 


Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo nám napsat.

 kontakt
+420 602 582 224

 
 doprava

Info o dopravě,
osobním převzetí a platbách 

.

.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost EKOfarMA Horecký Dvůr, s. r. o.  tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
společností Ekofarma Horecký Dvůr, s. r. o. se sídlem Jedousov 66, 535 01 Přelouč, IČ 252 55 576 , info@ekofarma.unas.cz, 602 582 224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Hradci Králové - pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 6723. dále jen „prodávající“ na straně jedné a kupujícím na straně druhé. 

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.ventura-venkov.cz (dále jen eshop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je prodej zboží uvedeného kupujícím v objednávce zboží.


2.2 Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).

2.3 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Objednávka zboží a prodej za velkoobchodní ceny

3.1 Kupující objednává u prodávajícího zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího.

3.2 Každá objednávka zboží podaná prodávajícímu prostřednictvím jeho internetového obchodu je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy.

3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá bezprostředně po podání objednávky, nejpozději však do 2 pracovních dnů a to prostřednictvím elektronické pošty či jakoukoliv jinou jednoznačnou formou. Přijetí objednávky prodávajícím po této lhůtě se považuje za novou nabídku ze strany prodávajícího a je tedy nutná následná akceptace ze strany kupujícího.

3.4 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu platnou v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Jakákoliv následná změna kupní ceny nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v původně dohodnuté výši, a stejně tak i povinnost prodávajícího dodat objednané zboží za původně dohodnutou cenu.

4.2 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně DPH ve výši platné pro okamžik uzavření kupní smlouvy.

4.3 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné a balné. Výše poštovného a balného je stanovena v objednávce zboží v závislosti na druhu zboží a způsobu přepravy.

4.4 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti přepravci zboží (tzv. dobírkou) , předem na účet prodejce převodem, případně bezhotovostně kartou, prostřednictvím platební brány Comgate . Způsob úhrady kupní ceny je nedílnou součástí objednávky zboží.

5. Dodací podmínky, dodací lhůta

5.1 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu dle způsobu zvoleného v objednávce zboží.

5.1.1. Volitelné možnosti způsobu doručení zboží:

  • dobírka - 40 Kč
  • dobírka pro zásilkovnu  - 40Kč 
  • platba předem na účet  - zdarma
  • bezhotovostní platba kartou - zdarma
  • doprava je účtovaná dle sazebníku dopravní společnosti zvolenou zákazníkem při dokončení objednávky.


5.2 Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

5.3 Dodací lhůta zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží a bude prodávajícímu upřesněna v potvrzení objednávky zboží. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

5.4 Při platbě přes platební bránu Comgate postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Případné dotazy nebo reklamace plateb řeší provozovatel ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

6. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

6.1 Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení ceny zboží uvedené na daňovém dokladu.

6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, která činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

6.4 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako např. přepětí v rozvodné síti apod.).

6.5 Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.6 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou případů uvedených v § 53 odst. 8 obč. zák.

7.2 Odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno prodávajícímu na adresu jeho sídla společně se zakoupeným nepoškozeným a nepoužitým zbožím. Prodávající bezprostředně poté (v případě splnění všech zákonných podmínek odstoupení od smlouvy) vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu.

- Formulář pro odstoupení od smlouvy

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká Obchodní inspekce, www.coi.cz Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

9. Podmínky ochrany osobních údajů

9.1 - Základní ustanovení

9.1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) EKOfarMA Horecký Dvůr, s. r. o., IČ 252 55 576 se sídlem Jedousov 66, (dále jen: „správce“).

9.1.2 Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Jedousov 66, 535 01 Přelouč
email: ekofarma.horeckydvur@email.cz
telefon:+420 602 582 224

9.1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

9.1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

9.2. - Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

9.2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

9.2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

9.3 - Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

9.3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

9.3.2 Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

9.4 - Doba uchovávání údajů

9.4.1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

9.5 - Příjemci osobních údajů

9.5.1 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám.

9.5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9.6 - Vaše práva

9.6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky

9.6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

9.7 - Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

9.7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.8 - Závěrečná ustanovení

9.8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

10. Závěrečná ujednání

10.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.


10.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.