725 508 959  | Prosíme, volejte pouze v této době: | Osobní odběr pouze po předchozí tel. domluvě. 
Výrobní ekologický program SEKOL®
Kategorie produktů

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo nám napsat.

+420 602 582 224

 auto
Rozesíláme po ČR a na Slovensko.
Při objednání na Slovensko je nutné vyčkat na přijetí faktury s přepočítanou částkou a nehradit objednávku podle potvrzovacího e-mailu.   balíček

Info o dopravě,
osobním převzetí a platbách 

.

Doporučujeme:

logo biobobo

Výzva č. 17/2017

o poskytnutí podpory obcím při realizaci soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO.

V současné době je problematika čištění odpadních vod stále častěji otevíraným tématem. Čistírny odpadních vod velkých i malých obcí nebo průmyslových podniků, mají zákonnou povinnost splňovat limity v rámci vypouštěné přečištěné odpadní vody do vodoteče. Na druhou stranu zde máme značný počet menších obcí, které nejsou připojeny na kanalizaci, nebo nemají obecní čistírnu, obyvatelé zmíněných obcí zodpovídají za vyprodukovanou odpadní vodu sami. Je zachytávána v tom lepším případě v septicích, či v horším případě v různých jímkách s evidentně nekontrolovatelným průsakem do půdy. Při uvědomění si těchto dvou protilehlých případů je jasné a dá se očekávat, že současná legislativa bude v brzké době podnikat razantní opatření.
V rámci Národního programu Životního prostředí byla již v roce 2016 podpořena výzva 11/2016, na kterou navazuje právě aktuální výzva 17/2017.

Čeho se týká?

Cíl této výzvy je jasný, s ohledem na očekávané zpřísnění pravidel vypouštět odpadní vodu bez řádné úpravy do prostředí, se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo finančně podpořit obce při realizaci soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
Výstavba nové kanalizační sítě zakončené ČOV je z hlediska rozpočtu malých obcí finančně náročná. Avšak podpora projektu na vybudování monitorovaných DČOV může dosáhnout až 80 % z celkových způsobilých výdajů. Celková alokace pro realizaci projektů byla stanovena na 200 mil. Kč, přičemž žádosti mohou podávat:

 - obce

 - dobrovolné svazky obcí

 - obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 - spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Podání žádosti:

Žádosti je možné podat v období od 16. 10. 2017 do 30. 6. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Maximální výše podpory na realizaci jedné DČOV:

 - kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 000 Kč

 - kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 000 Kč

 - kapacita DČOV 16 – 50 EO: 240 000 Kč

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 000 Kč, minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacího zařízení činí 50 000 Kč.

K čemu se finanční podpora vztahuje?

Způsobilými výdaji se rozumí skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené výdaje na realizaci projektu a musí být vzniklé a uhrazené v období realizace projektu.

Podrobné informace o možnosti podávání žádosti jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

V případě zájmu kontaktuje paní Annu Markovou, která se vám v oblasti těchto služeb bude plně věnovat. Telefon: +420 602 582 224, e-mail:markova@ventura-venkov.cz